Johan Erik - ett frimurarebarn

I husförhörslängden från Vidbo i Uppland 1797-1809 står att Johan Erik är ett frimurarebarn. Johan Erik som föddes 1796 är Karl Johan Selldins farfar. Men vad är ett frimurarebarn?

Barnamordsplakatet
På 1700-talet var det olagligt att föda utomäktenskapliga barn. Det var också en stor social skam. En ogift mor och hennes barn hade stora svårigheter både att bli accepterade och att kunna försörja sig. Det var därför inte ovanligt att hon tog livet av sitt nyfödda barn. För att förhindra barnamord fastställde Gustav III det s.k. barnamordsplakatet 1778. Barnamordsplakatet innebar bl.a. att en ogift kvinna kunde föda sitt barn anonymt och sedan lämna bort det. Barnamordsplakatet gällde ända fram till 1915.

Det var framför allt i Stockholm, som kvinnor valde att föda barn anonymt. Många av dessa barn föddes på Allmänna Barnbördshuset.

Frimurarebarnhus
Frimurarna hade fyra barnhus i Sverige i Stockholm, Göteborg, Karlskrona och Kristianstad. Frimurarebarnhusen tog hand om barn som blivit föräldralösa, när föräldrarna avlidit. Men det var ännu vanligare att de var barn till ogifta mödrar. Mödrar som inte själva kunde ta hand om sina barn utan valde att lämna bort dem. Barnhusen drevs med hjälp av gåvor och donationer. Det förekom att bättre bemedlade familjer lämnade ett bidrag för att barnhuset skulle ta hand om ett oönskat barn.

Frimurarna såg även yrkesutbildning som viktig för barnen. Barnen fick därför bli lärlingar och lära sig ett yrke. Det var framför allt inom hantverk som skomakare, skräddare eller liknande, som barnen utbildades.

Frimurarebarnhuset i Stockholm inrättades 1753. Barnhuset hade plats att ta emot ca 100 barn. Eftersom behovet var mycket stort, räckte inte dessa platser till. Man tog därför även emot barn, som sedan placerades i fosterhem på landsbygden. Dessa barn kallas landbarn. Fosterhemmen fick ersättning från Frimurarebarnhuset.

Johan Erik
Johan Erik föddes den 13 maj 1796. Allt vi vet om hans mor är vad som står i Allmänna Barnbördshusets journal. Klockan 2 på natten den 13 maj 1796 kommer en ogift kvinna 28 år gammal till Allmänna BB för att föda sitt tredje barn. Klockan halv fyra på morgonen föder hon en gosse. Den 18 maj döps gossen och får namnet Johan Eric. Den 22 maj lämnar mor och son Allmänna BB. Det framgår inte av journalen vad modern heter. Vart modern tar vägen med sitt barn när hon lämnar BB vet vi inte heller.

I Frimurarebarnhusets protokoll från den 25 augusti 1796 står: "Antogs Gossen Johan Stephan under No 5218 och Johan Eric under No 5219 Gratis." Eftersom hans föräldrar är okända har han inget efternamn.

Johan Erik placeras i fosterhem hos Änkan Anna Jansdotter i Vidbo. Anna Jansdotter är änka efter soldaten Jan Rehn. För att hon tar hand om Johan Erik får hon ersättning från Frimurarebarnhuset. I barnhusrullorna kan vi se att hon får 8 skilling i veckan.

När Johan Erik är 10 år gammal utmönstras han från Frimurarebarnhuset. I samband med utmönstringen får han en särskild gåva (discretion) på 4 riksdaler. Detta förefaller vara ett ovanligt högt belopp. I Frimurarebarnhusets protokoll från den 21 juni 1806 står: "Mönstring företogs med Landbarnen hvarvid Sex barn utmönstrades nemligen No 5219, 5320, 5809, 5561, 5632, 5460; och tilldeltes Jetton och 3Rdr Discretion till fosterfadren för den sistnämnde samt Discretioner af 4 Rdr och 2 Rdr åt de förstnämnda 2ne."

Johan Erik blir nu lärling, dräng och skräddaredräng och flyttar mellan olika platser i Uppland. Det är inte förrän på hösten 1812, när han lämnar Vidbo socken och flyttar till Östuna, som han får ett efternamn. Han får namnet Rehn efter fostermoderns avlidne man. Han är då 16 år gammal.

När Johan Erik är i 20-årsåldern, drabbas han av smittkoppor men tillfrisknar igen.

1822 tar han värvning som rotebåtsman nr 50 vid Norra Roslags 2:a kompani. Som båtsman får han namnet Holm. Samtidigt gifter han sig med sin företrädares unga änka Britta Stina Mård och blir styvfar åt hennes 5-åriga dotter. Johan Erik och Britta Stina får tre barn. Båtsmannen Erik Holm avancerar till korpral. Den 26 september 1837 avlider han på Skeppsholmen i Stockholm.

Frimurarebarnet Johan Erik blev 41 år gammal, och vi får aldrig veta vem som var hans föräldrar.

senast uppdaterad: 2000-09-12 av Karin Selldin ©